Tag: ساختارشکنی

یادداشت‌های پایان قرن (۱۸)

زهره روحی , September 8th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۱. سقراط و آلن دوباتن؛ دشواری‌های عدم محبوبیت (ادامه از قبل) به لحاظ فلسفی ، مسلماً کسی منکر عدالت به عنوان فضیلت نیست، اما…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۶)

زهره روحی , October 27th, 2020


اکنون گروهی که هنوز به نوعی، باور به سوژه دکارتی دارند یعنی شناختِ توسط سوژه متفکر (و احتمالا خلاق و …)، ممکن است با توسل به تفسیری که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۳)

زهره روحی , October 6th, 2020


صرف نظر از «میدان نظامی» که خشونت ، ویژگی غیرقابل تفکیک (ماهیت وجودی) آن محسوب می‌شود و از اینرو نیازی به زیباسازی ندارد، معمولا میدان ها، همراه با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ