Tag: ساختارهای شهری

خیابان و مدرنیته

ناصر فکوهی , June 23rd, 2021


پیدایش نظم، شهر و تمدن از لحاظ تاریخی تقریبا همزمان و هم‌معنا بوده‌اند. بابراین امری تصادفی نیست که ساختارهای این فرایند را هم در زبان هم در ساختارهای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ