Tag: سبک های هنر

نوویتگنشتاینیسم

شیدا نصیری , November 1st, 2020


تصویر: مجسمه پرنده در فضا، کنستانتین برانکوزی تلاش برای تعریف مفهوم هنر از دیرباز میان فلاسفه در کار بوده است. فیلسوفان نحله های مختلف همواره می کوشیدند یک…


→انسان‌شناسی و فرهنگ