Tag: سواد و آموزش

مهارت های زندگی لازمه زیست شهری و مواجهه با مخاطرات محیطی و اجتماعی

حمید رزاقی , June 26th, 2021


زیستن و زندگی کردن همواره آسان نیست، به ویژه آن که در بسیاری از جوامع شهری شدۀ امروز  اغلب شهروندان با انواعی از چالش ها و مسایل فردی،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ