Tag: سوژه و ابژه

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۳)

ناصر فکوهی , February 7th, 2022


بازتابندگی سه سویه ابتدا به صورتی بسیار اختصاری بگوییم بازتابندگی در رویکرد انسان‌شناسی چیست و سپس موقعیت سه سویه مورد نظرمان را در «بحران» اشاره کنیم. آنچه عمدتا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن(۲۳)

زهره روحی , November 24th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی (ادامه از قبل) باری، زمانی که مشروعیت دولت ـ ملت در برابر ملت با بحران…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۲۱)

زهره روحی , October 27th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۲. سوژه آلن تورن، و گریز از امر کلی (ادامه از قبل) دکارت برای پیروزی آزادی این عقل ذهنی نه تنها جدایی کامل بین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ