Tag: سینمای دهه 40

ناپلئون ِ تقوایی

ناصر فکوهی , April 11th, 2021


ایرج پزشکزاد، خالق دایی جان ناپلئون ، کارنامه بسیار پرباری دارد و شاید این داستان بیش از آنکه برایش شهرتی به بارآورده باشد، به شکلی متناقض‌نما، مثل درختی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ