Tag: شطرنج باد

طوفان ِ سنت و تعلیق ِ مدرنیته

ناصر فکوهی , February 8th, 2021


نگاهی دیگر به «شطرنج باد» محمد رضا اصلانی در گفتگو با ناصر فکوهی ۱- شما در یکی از نوشته‌هایتان به دو گونه خوانش ممکن درونی و برونی از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ