Tag: شناخت و فرهنگ

نظریه شناختی درباره فرهنگ (۱)

لیلا اردبیلی , June 9th, 2021


از چند دهه پیش، دندراد اولین و تاثیرگذارترین نظریه‌پرداز در انسان‌شناسی شناختی بوده است. آثار او به‌طور خاصی از مرزهای محدود این زیرشاخه فراتر رفته است. وی تا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ