Tag: شهروندی

شهروندی اجتماعی و فعالیت سازمان‌‏های غیردولتی

زهره دودانگه , January 15th, 2022


مهرناز عطاران – زهره دودانگه مقدمـه مـروری بـر آثـار منتشرشـده در حـوزه شـهروندی در چنـد دهـه اخیـر نشـان‌دهنده نقدهایـی اسـت کـه عـلاوه بـر مفاهیـم بنیانـی، میـزان برخـورداری گروه‌هـای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

خیابان و مدرنیته

ناصر فکوهی , June 23rd, 2021


پیدایش نظم، شهر و تمدن از لحاظ تاریخی تقریبا همزمان و هم‌معنا بوده‌اند. بابراین امری تصادفی نیست که ساختارهای این فرایند را هم در زبان هم در ساختارهای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ