Tag: شکاف جنسیتی

پیامدهای نشاندنِ مونث در قالبِ مشتقی از نوع مذکر

, June 7th, 2021


نگاهی به کتاب «زنان نامرئی»؛ افشای سوگیری داده­ ها در دنیایی طراحی شده برای مردان   در ساختار جامعه بشری، مردان را انسان پیش فرض در نظر گرفتن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ