Tag: شکنجه

هزار اتهام قربانی

علی صدر , April 11th, 2021


تصویر: لوکریس – اثر رامبراند (۱۶۶۴) تجاوز، یگانه جرمی است که در آن قربانی متهم می‌شود. فِرِدا آدلِر[۱]   تجاوز جنسی یک‌سره و همیشه از سر میل و هوس نیست،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ