Tag: شیوه های پایدار در شهر

شهر ناپایدار

وب گاه , October 4th, 2021


در نیویورک ، شهر پایدار بر روی تخریب خود ساخته می شود در سال ۲۰۱۴، ساکنان محله الم پارک جزیره استاتن، خودروهای خود را پوشیده در غبار یافتند….


→انسان‌شناسی و فرهنگ