Tag: صفحه های مقدس

صفه‌های مقدس (۲)

اصغر کریمی , May 26th, 2021


توضیح تصویر: بردِنشانده. نقش برجسته در پائین پلکان شمال غربی. بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۱)

اصغر کریمی , May 12th, 2021


صفه های مقدس، بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد، رومن گیرشمن / برگردان اصغر کریمی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ