Tag: صفه های مقدس

صفه‌های مقدس(بخش پایانی۱۴)

اصغر کریمی , September 8th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی فصل چهاردهم نقش…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۱۲)

اصغر کریمی , August 25th, 2021


دکتر اصغر کریمی سال گذشته گروه قابل توجهی از آثار ارزشمند و منتشرنشده خود را برای انتشار در انسان‌شناسی و فرهنگ به ما سپرده‌اند. به همین دلیل ما…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۱۱)

اصغر کریمی , August 9th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی توضیح تصویر: معبد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۷)

اصغر کریمی , June 30th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان، ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن برگردان اصغر کریمی توضیح تصویر: مسجد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۴)

اصغر کریمی , June 9th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی توضیح تصویر: مسجد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس(۳)

اصغر کریمی , June 2nd, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن، برگردان اصغرکریمی توضیح تصویر: بردِ نشانده….


→انسان‌شناسی و فرهنگ