Tag: طبیعت گرایی

زیباشناسی امر ساده

ناصر فکوهی , July 14th, 2021


عکاسی عشایری در ایران بسیار زود و از ابتدای قرن بیستم با ورود نخستین انسان شناسان اروپایی و آمریکایی (اسپونر، بارت، بازن، بک، تاپر و … که تخصص…


→انسان‌شناسی و فرهنگ