Tag: طراحی شهری

شهرها در تخیل

آذر جوادزاده , January 29th, 2022


دیوید مدوکس برگردان: آذر جوادزاده  تاب آوری[۱] واژه‌ی دهه‌ی حاضر است، همانطور که پایداری[۲] در دهه‌های گذشته بود. بدون شک، دیدگاه ما از نوع و کیفیت شهرهایی که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

حقِ مشارکت در برنامه ریزی و طراحی شهری

آذر جوادزاده , January 10th, 2022


 پ.ک. داس  برگردان آذر جوادزاده من معتقدم که برنامه ریزی و طراحی شهری [۱](UP&D) باید به عنوان یک حق در نظر گرفته شده و به گفتمان عمومی تبدیل…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مؤلفه زمان در طراحی (۲)

علی اکبری , July 28th, 2021


زمان میتواند در موقعیت‌های حضور انسان بلندتر یا کوتاهتر به نظر برسد. با قراردادن بیشتر محرکهای محیطی میتوانیم به این نتیجه نایل شویم. فضا و زمان پدیده های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مؤلفه زمان در طراحی (۱)

علی اکبری , June 23rd, 2021


در عصر ماشینی و صنعت، زمان و سرعت تعیین کننده ضرباهنگ زندگی هستند. ماشین بخار وسیله ای بود که بر نحوه زندگی مردم اثر گذاشت. کنترل زمانی به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

لوکوربوزیه؛ شهر در قامت ماشین کنترل سرمایه داری

آرش بصیرت , November 17th, 2020


لوکوربوزیه؛ شهر در قامت ماشین کنترل سرمایه داری و [باز] شکست [پروژه ی ] مدرنیته در مواجه با شرق[۱] نوشته فرانسیسکو مارُلو[۲] برگردانی از ارش بصیرت[۳] پیش نگاشت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ