Tag: طراحی و فضا

مؤلفه زمان در طراحی (۱)

علی اکبری , June 23rd, 2021


در عصر ماشینی و صنعت، زمان و سرعت تعیین کننده ضرباهنگ زندگی هستند. ماشین بخار وسیله ای بود که بر نحوه زندگی مردم اثر گذاشت. کنترل زمانی به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ