Tag: طرحواره شناختی

نظریه شناختی درباره فرهنگ (بخش دوم-پایانی)

لیلا اردبیلی , June 16th, 2021


از نظر ما، مسئله اصلی‌تر در رابطه با “امتزاج” این است که این موضوع دندراد را با انبوهی از مشکلات مربوط به شئ‌انگاری فرهنگ مواجه کرده است، مشکلی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

نظریه شناختی درباره فرهنگ (۱)

لیلا اردبیلی , June 9th, 2021


از چند دهه پیش، دندراد اولین و تاثیرگذارترین نظریه‌پرداز در انسان‌شناسی شناختی بوده است. آثار او به‌طور خاصی از مرزهای محدود این زیرشاخه فراتر رفته است. وی تا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ماهیت مدل‌های فرهنگی و کارکرد آنها در حیات فرهنگی انسان ها

لیلا اردبیلی , May 5th, 2021


بخش اول نظریۀ مدل‎ فرهنگی که در انسان‌شناسی شناختی رشد پیدا کرده بر پایۀ نظریۀ طرحواره‌ در روان‌شناسی شناختی و هوش مصنوعی استوار است. اگر طرحواره‌ها را ساختارهای…


→انسان‌شناسی و فرهنگ