Tag: عبدالحسین آذرنگ

فلسفه: از رازورمز تا سبزی‌فروشی‌ها؛ گفتگو با عبدالحسین آذرنگ

, October 3rd, 2020


در سال هایی که در مطبوعات فعالیت می کنم و در برخی از حوزه های تخصصی مورد علاقه ام پژوهش های مختصری انجام می دهم، رابطۀ میان فلسفه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ