Tag: علوم انسانی

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۷)

«سرکوبِ» عواملِ دیستوپیایی در آرمانشهرها توماس هابز ( ۱۵۸۸ ـ ۱۶۵۱)، فیلسوف معروف انگلیسی، «سانسور و تحریفِ» عقاید و نظرات را از ملزومات سیاسی در ساختار قدرت می‌داند.…

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۴)

تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» و همین امر ما را وامی‌دارد تا لحظه ای درنگ کنیم و…

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۳)

تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» و چنانچه ملاحظه می‌شود، این «مشغولیت»، مشروعیتِ اسطوره ایِ پشتوانه خود را…

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۲)

تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» در منظومه بابلی، زمین و آسمان، و یا خورشید و ماه، از…