Tag: غزل

غزل‌وارگی در اشعار موسیقی قومی ایران

محسن حجاریان , June 19th, 2020


اندیشه غزل در موسیقی قومی از دو جهت قابل بررسی است: اول این که این اندیشه خود به طور فرهنگی و اساسی در این موسیقی موجود بوده و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ