Tag: فال

مصاحبه با یک فال‌گیر

ثمین رمضانی , March 7th, 2021


مصاحبه با یکی از فالگیران و دعانویسان قزوین و چند پرسش و پاسخ کوتاه با مراجعین این فالگیر یکی از افراد معروف در یکی از روستاهای اطراف قزوین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ