Tag: فردوسی

شاهنامه، امروز

ناصر فکوهی , May 26th, 2021


از میان شاعران کلاسیک ایران، شاید هیچ کدام، همچون فردوسی، پیشینه‌ای چنین طولانی در پیوند خوردن با فرهنگ مردمی، نداشته باشند. و این که امروز یک گفتمان ملی‌گرا،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ