Tag: فرهنگ تاریخی

سلبریتی

, May 3rd, 2021


مقدمه برگردان سمانه کوهستانی سلبریتی چیست؟ اجماع نظری اندکی هم در حوزه ی آکادمیک و هم فرهنگ عامه در خصوص اهمیت، ژرفا، پوچی، معنا، تاریخچه و تغییر و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ