Tag: فرهنگ مادی

نقش انسان‌شناسی طراحی در شکل‌گیری فرهنگ مادی (۴)

حلما بهبود , April 3rd, 2021


فرهنگ به عنوان عامل الهام بخش در قالب استعارات فرمی، مفهومی و ارائی خود را به نمایش می گذارد. هدایت طراحان برای نوآوری در محتوای فرهنگی فراتر از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

نقش انسان‌شناسی طراحی در شکل‌گیری فرهنگ مادی (۱)

حلما بهبود , January 24th, 2021


اشیا روزمره و مصرفی در ارتباطی نا گسستنی با افراد و بستر خود هستند و نقش غیر قابل کتمانی را در ساخت  روایات فرهنگی دارند. هر فرهنگ و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ