Tag: فرهنگ و تمدن بشری

کوشش برای دستیابی به ناممکن

آذر جوادزاده , June 14th, 2020


آیا فرهنگ کلید توسعه است؟ چکیده توسعه و فرهنگ دو مفهوم همپا و دیرپای حیات بشری اند و در جهان امروز به شدت نیازمند یکدیگر. این نکته از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ