Tag: فرهنگ و شهر

مصاحبه تلفنی با یکی از مسئولین شهر سمنان

, April 14th, 2021


(به انضمام یادداشت نویسنده) با گسترش شهر نشینی، انسان ها دریافتند که شهری شدن و سبک زندگی شهری تمام ابعاد زندگی آن ها را تحت شعاع قرار می…


→انسان‌شناسی و فرهنگ