Tag: فضاهای تک جنسیتی

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۳)

نفیسه ایمانی , May 26th, 2021


۱-۲ ضرورت انجام تحقیق نگرش فرد به خود، از اندیشه آزاد و خارج از کنترل ساختارهای اجتماعی شکل نمی‌گیرد، بلکه نتیجه‌‌ فرایند اجتماعی شدن در موقعیت‌های اجتماعی متفاوت است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ