Tag: فضاهای جنسیت زده

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۲)

نفیسه ایمانی , May 19th, 2021


  فصل اول: طرح پژوهش ۱-۱ طرح موضوع جامعه ‌‌ایران به عنوان جامعه‌‌ای در حال گذار و در چالش با ارزش‌های سنت و مدرنیته، با مسائل هویتی درگیر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ