Tag: فضاهای جنسی و جنسیتی

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۴)

نفیسه ایمانی , June 2nd, 2021


  ۱- جنس، جنسیت و سکسوالیته در زمینه مفاهیم جنسیت و سکسوالیته، دیدگاه‌های معاصر به دوگانه ذاتی/برساختی می‌پردازند. دیدگاه ذات‌گرایانه که اغلب به تفاوت‌های بیولوژیک به عنوان علت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ