Tag: فضاهای شهریی

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱۰)

نفیسه ایمانی , July 14th, 2021


۶ – روش تحقیق مطالعه پیش رو به طبع رویکرد انسان شناسانه آن، به دنبال فهم جزیی نگر، کل نگر(چند بعدی) و زمینه مند از موضوع مورد تحقیق است. معرفی دختران نوجوان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ