Tag: فضای عمومی

نگاهی فرهنگی – اجتماعی به موقعیت بدن بیمار در فضاهای عمومی شهر با تأکید بر تهران

گزارش نشست مجازی یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران نشست مجازی از طریق نشست های انسان شناسی و فرهنگ را شروع…

تحلیل اجتماعی امکان زندگی پیاده در فضاهای عمومی کلانشهر تهران

گزارش نشست مجازی یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران رابطه انسان و محیط در برنامه‌ریزی رابطه متقابل انسان و محیط یکی…