Tag: فقدان

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , May 2nd, 2021


از منظر بارت اولین چیزی که از عکس، دریافت می‌شود، حضور مرگ است. هر عکس خیالی دارد، که شیرینی آن خیال، با مرگ‌اش در لحظه‌ی قاطعانه‌ی اکنون پیوندی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ