Tag: فقر فرهنگی

پژوهشی کیفی در فقر فرهنگ ریسک و مخاطرات محیطی(شهر تهران)

حمید رزاقی , July 20th, 2022


مقدمه طی چند دهۀ اخیر با تشدید فرآیند جهانی شدن، جوامع و کشورها در شرایطی قرار گرفته‌اند که هر چه بیشتر به سمت عدم قطعیت‌ها و بحران‌های غیر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ