Tag: فلسفه و شهر

شهر در زمان همه‌گیری: یک برنامه تحقیقاتی عمومی برای فیلسوفان و همکاران ما

شارون ام.میگر  برگردان: آذر جوادزاده من به یک شبکه جهانی چند رشته‌ای از محققان، شبکه جهانی همه‌گیری[۱] پیوستم و اخیراً در وبینار و راه‌اندازی گروه‌های کاری با موضوع…