Tag: فناوری اطلاعات

شهر هوشمند

فائزه بهلول , October 25th, 2021


در دنیای مدرن امروز، زندگی شهری بخش مهمی از زندگی جمعیت زیادی از انسان ها را تشکیل می دهد. عده زیادی از مردم بیشتر طول روز خود را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ