Tag: قلمروهای عمومی

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۳۰)

زهره روحی , April 7th, 2021


افشاگریِ کاسیرر و آرنت از اسطوره های سیاسی ـ ایدئولوژیکیِ «دیستوپیایی» ؛ و وضع موجود ایران در جهان دیستوپیایی امروز (۲۰۱۹ ـ ۲۰۲۰ میلادی)، منطقه بحران زده ی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ