Tag: قوم موسیقی شناسی تاریخی

بنیان‌های قوم‌موسیقی‌شناسی تاریخی (بخش آخر)

جاناتان مَک‌کالوم و داوید جی. هِبِرت چشم‌اندازهای تاریخی اخیر در رشته‌ی قوم‌موسیقی‌شناسی در بیست سال اخیر یا چیزی در این حدود رویکردهای تاریخ‌نگاری برای نمونه در کار قوم‌موسیقی‌شناسان…