Tag: مارکسیسم

استالین و مسائل زبان‌شناسی

مناقشۀ ناسیونالیست‌ها و انترناسیونالیست‌های گرجی؟ نادر انتخابی   استالین به مسائل زبان‌شناختی تنها در پیوند با مسئله ملی علاقه‌مند بود./چیکوباوا قفقاز شاهد بیشترین مخالفت با هواداران نظریه مار…

یادداشت‌های پایان قرن

یادداشت‌های پایان قرن، زهره روحی، انتشارات انسان‌شناسی، ۱۴۰۰ معرفی: دیگر نیازی به ترجمه زیرزمینیِ آثار سوسیالیستی، مارکسیستی یا دیگر اندیشه‌های چپ نیست. امروزه، مخاطبینِ این آثار می‌توانند آن‌ها…