Tag: ماهنامه جهان کتاب

سخنوری

شهرام صحرائی  سخنوری. شعرهای مراسم سخنوری که در تکیه‌ها و قهوه‌خانه‌ها برگزار می‌شد، همراه با تحقیق در پیشینهٔ سخنوری. تصحیح و تحقیق: مهران افشاری. تهران: موقوفات دکتر محمود…