Tag: مدرسه و خانواده

یادداشت‌های پایان قرن (۸)

زهره روحی , June 2nd, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) بدین ترتیب اقتدار دولت در جوامع اروپایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ