Tag: مدرنیته انتقادی

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۶)

زهره روحی , December 1st, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» و اما در ادامه بحث نیچه ، و نیز در تقابل با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ