Tag: مدرنیته در معماری

لوکوربوزیه؛ شهر در قامت ماشین کنترل سرمایه داری

آرش بصیرت , November 17th, 2020


لوکوربوزیه؛ شهر در قامت ماشین کنترل سرمایه داری و [باز] شکست [پروژه ی ] مدرنیته در مواجه با شرق[۱] نوشته فرانسیسکو مارُلو[۲] برگردانی از ارش بصیرت[۳] پیش نگاشت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ