Tag: مدرنیته شهری

غول‌های شب به کجا رفتند

محسن حجاریان , April 10th, 2021


چشم انداز شهر – ورود پدیده هایی از دنیای غرب مانند سیمان، اسفالت، تیر آهن، وسایل حمل و نقل مکانیکی، تولید روشنایی، مدرسه و دبیرستان، ورزش های غیربومی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ