Tag: مدلهای فرهنگی

نظریه شناختی درباره فرهنگ (۱)

لیلا اردبیلی , June 9th, 2021


از چند دهه پیش، دندراد اولین و تاثیرگذارترین نظریه‌پرداز در انسان‌شناسی شناختی بوده است. آثار او به‌طور خاصی از مرزهای محدود این زیرشاخه فراتر رفته است. وی تا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ماهیت مدل‌های فرهنگی و کارکرد آنها در حیات فرهنگی انسان‌ها(۲)

لیلا اردبیلی , May 12th, 2021


بخش دوم در بخش اول درباره صورت، ساختار و محتوای مدل های فرهنگی و ویژگی توزیعی و تکوینی آن صحبت کردیم. در این بخش درباره ارتباط مدل های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ