Tag: مراکز مطالعات شهری

مراکز مطالعات شهری (۸)

ملیحه درگاهی , December 8th, 2020


در آغاز مدرسه ی موضوعات شهری و عمومی ((School of Urban and Public Affairs (SUPA) در سال ۱۹۶۷ و به تصویب مجلس قانونگذار تگزاس به عنوان مؤسسه ی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۷)

ملیحه درگاهی , December 1st, 2020


 مؤسسه ی پژوهش شهری کایندر در فوریه ی ۲۰۱۰ دانشگاه رایس (Rice) به طور رسمی مؤسسه ی پژوهش های شهری را با هدایت اساتید جامعه شناسی، استفان ال….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۶)

ملیحه درگاهی , November 24th, 2020


مؤسسه ی مطالعات شهری دانشگاه وینیپگ مؤسسه ی مطالعات شهری شاخه ی پژوهشی مستقلی از دانشگاه وینیپگ (University of Winnipeg) است. این موسسه از سال ۱۹۶۹ مرکز تحقیقی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۵)

ملیحه درگاهی , November 10th, 2020


مرکز مطالعات شهری دانشگاه ایالت وین (Wayne State University ) (WSU) برای بیش از ۳۰ سال است که به ارائه ی خدمت و پژوهش در علوم اجتماعی جدید…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۴)

ملیحه درگاهی , November 3rd, 2020


مرکز مطالعات شهری دانشگاه بوفالو (UB) مرکز مطالعات شهری واحد اجتماعی و پژوهشی است که در دانشکده ی معماری و برنامه ریزی دانشگاه بوفالو واقع شده است. از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

مراکز مطالعات شهری (۱)

ملیحه درگاهی , October 13th, 2020


مرکز مطالعات شهری و اجتماعی دانشگاه تورنتو مرکز مطالعات شهری و اجتماعی (CUCS) در سال ۱۹۶۴ و جهت ارتقاء و انتشار تحقیقات میان رشته ای و تحلیلهای سیاسی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ