Tag: مردم افغانستان

همزبانی و بی‌زبانی

, September 2nd, 2020


  زبان، ابزاری است برای برقراری ارتباط، و زبان گفتاری، مهمترین این ابزراها است. زبان مشترک یکی از مهمترین ویژگی‌های یک فرهنگ است و حتی اگر یک فرهنگ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ