Tag: مرزهای جنسیتی

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱)

نفیسه ایمانی , May 12th, 2021


مقدمه تجربه زیسته من به عنوان یک زن متولد دهه ۱۳۶۰ شاید مهم ترین انگیزه برای انتخاب موضوع این رساله و تلاش برای فهم سازوکارهای ارتباط بین هویت و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ