Tag: مرگ اندیشی

شُعبده مرگ و خزانِ خاطره ها

, October 11th, 2021


اگر به قول فردوسی«شکاریم یکسر همه پیش مرگ»، پس فنا و زوال مرگ را چگونه باید درخود حل و هضمِ فکری و روحی کرد؟ ما گریز و چاره…


→انسان‌شناسی و فرهنگ