Tag: مستندسازان ایران

پیش‌گفتار کتاب همراه با باد

ناصر فکوهی , November 15th, 2020


شاید نزدیک به پانزده سال پیش بود که در سال‌های نخست ورود به دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و زمانی که در حال اولین آماده‌سازی‌ها برای تألیف و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ